Ogólne warunki umów na realizację kampanii na nośnikach reklamowych

Art. 1 Definicje

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach wyrażenia oznaczają:

 1. Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień tygodnia inny niż sobota, niedziela lub jakiekolwiek święto państwowe w Polsce;
 2. Ekspozycja” oznacza publiczną prezentację Reklamy Zleceniodawcy na Nośniku Reklamowym;
 3. Evotec” oznacza Wykonawcę, a także spółki powiązane oraz wszystkie podmioty biorące udział w realizacji przedmiotu umowy;
 4. Kampania Reklamowa” oznacza ogół czynności podejmowanych przez Wykonawcę mających na celu przeprowadzenie Ekspozycji, w tym w szczególności druk, montaż oraz eksponowanie Reklam na Nośnikach Reklamowych;
 5. Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny;
 6. Layout” oznacza graficzne przedstawienie Reklamy;
 7. Lokalizacja Nośnika Reklamowego” oznacza dane adresowe lub inne dane identyfikacyjne pozwalające na lokalizację danego Nośnika Reklamowego;
 8. Magazyn” oznacza magazyn wyznaczony przez wykonawcę będący miejscem doręczenia przesyłki;
 9. Materiały do Druku” oznacza plik produkcyjny do druku Reklamy przygotowany zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Materiałów;
 10. Metro Warszawskie” oznacza spółkę Metro Warszawskie sp. z o.o.;
 11. Nośnik Blow-up” oznacza wielkoformatowy Nośnik Reklamowy o powierzchni powyżej 36 m², z wyłączeniem Nośników Reklamowych Systemowych;
 12. Nośnik Reklamowy” oznacza indywidualną powierzchnię reklamową, użytkowaną na podstawie odrębnych umów przez Wykonawcę;
 13. Nośnik Reklamowy Infoscreen” oznacza elektroniczny Nośnik Reklamowy typu Infoscreen (IF) emitujący spoty reklamowe zamontowany na terenie metra w Warszawie;
 14. Nośnik Reklamowy Systemowy” oznacza Nośnik Reklamowy jednego z następujących typów:
  1. Backlight (BLW) – nośnik reklamowy o powierzchni od 14m2 do 39m2,
  2. Billboard (BB) – nośnik reklamowy klasy Economic o wymiarach 5,04×2,38m,
  3. Billboard 18 (BB18) – nośnik reklamowy o wymiarach 6x3m,
  4. CityManager ( CM ) nośnik reklamowy o wymiarach 1,2×1,8m
  5. Citylight (CLP) – nośnik reklamowy o wymiarach 1,2×1,8m,
  6. Citylight Scroll (CS) – nośnik o wymiarach 1,2×1,8m z rotującą ekspozycją Reklam,
  7. Megalight (ML) – nośnik o wymiarach 3,56×2,46m z rotującą ekspozycją Reklam,
  8. Megaboard75 (HS) – nośnik reklamowy o wymiarach 15x5m,
  9. Metroboard (MK) – nośnik o wymiarach 2,98×1,98m,
  10. Super12 (SD) – ekskluzywny nośnik reklamowy klasy Sub-Premium o wymiarach 5,04×2,38m,
  11. Super36 (SS) – nośnik reklamowy o wymiarach 12x3m,
  12. Super48 (LS) – nośnik reklamowy o wymiarach 12x4m,
  13. Słup reklamowy (PB) – nośnik reklamowy o wymiarach 1,2×3,5m;
 15. Numer Umowy” oznacza nadawany przez Wykonawcę Umowie numer identyczny z numerem Kampanii Reklamowej;
 16. Ogólne Warunki” oznaczają niniejsze ogólne warunki umów na realizację Kampanii Reklamowych;
 17. Okres Rozliczeniowy Kampanii” oznacza wskazany w Umowie, nie krótszy niż 14 dni w przypadku kampanii dwutygodniowej oraz 30 dni w przypadku kampanii miesięcznej, okres, w którym Wykonawca zobowiązał się do udostępnienia Nośników Reklamowych na rzecz Zleceniodawcy w celu realizacji Ekspozycji;
 18. Osoba Trzecia” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w tym także organy państwa lub samorządu;
 19. Podwykonawca” oznacza podmiot współpracujący z Wykonawcą na potrzeby realizacji Umowy, w tym w szczególności w zakresie wynajmu, druku, dystrybucji lub montażu Reklam;
 20. Reklama” oznacza materiał reklamowy, przy wykorzystaniu którego ma zostać zrealizowana Kampania Reklamowa, tj. w szczególności plakat papierowy, winyl, siatka lub folia;
 21. Reklamy Zapasowe” oznaczają dostarczone przez Zleceniodawcę lub wydrukowane na zlecenie Zleceniodawcy Reklamy w liczbie przekraczającej liczbę przewidzianych w Umowie Nośników Reklamowych, na których ma być realizowana Ekspozycja;
 22. Specyfikacja Techniczna Materiałów” oznacza specyfikację techniczną określająca warunki przygotowania Materiałów do Druku na potrzeby realizacji Umowy z Drukiem, stanowiącą załącznik do Umowy;
 23. Strona” oznacza Wykonawcę lub Zleceniodawcę;
 24. Termin Plakatowania” oznacza wskazany w Umowie czas trwania montażu Reklamy liczony w Dniach Roboczych z uwzględnieniem sobót;
 25. Umowa” oznacza sporządzony przy wykorzystaniu wzoru przygotowanego przez Wykonawcę oraz podpisany przez Zleceniodawcę i Wykonawcę dokument szczegółowo określający warunki przeprowadzenia danej Kampanii Reklamowej, w tym w szczególności wartość danej Kampanii Reklamowej, rodzaje Nośników Reklamowych oraz Lokalizację Nośników Reklamowych, a także Okres Rozliczeniowy Kampanii;
 26. Umowa bez Druku” oznacza Umowę, która nie obejmuje wykonania przez Wykonawcę usługi druku Reklam;
 27. Umowa z Drukiem” oznacza Umowę, na podstawie której Zleceniodawca zleca Wykonawcy również wykonanie usługi druku Reklamy;
 28. Warunki Techniczne” oznaczają stanowiące Załącznik do Umowy szczegółowe wymagania techniczne, które powinny spełniać Reklamy;
 29. Wykonawca” oznacza Evotec z siedzibą w Katowicach , 40-308 Katowice, Ul. Strzelców Bytomskich 23a/10, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o dzialalności Gospodarczej w Katowicach, Regon 242146868, NIP 7282384327 którą reprezentuje: Przemyslaw Kłys;
 30. Zleceniodawca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zlecającą Wykonawcy realizację Kampanii Reklamowej na warunkach określonych w Umowie oraz Ogólnych Warunkach.
 31. ZTM” oznacza Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie;

 

 Art. 2 Realizacja Kampanii Reklamowej

 1. Kampania Reklamowa jest realizowana na podstawie podpisanej przez Strony Umowy.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie mają Ogólne Warunki oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 Art. 3 Treść Reklam 

 1. Reklama nie powinna być sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, uchybiać godności człowieka, godzić w dobro Evotec lub stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. W terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia doręczenia Layoutu, Wykonawca dokona we własnym zakresie oceny czy zaproponowany przez Zleceniodawcę Layout spełnia powyższe warunki. Brak sprzeciwu Wykonawcy w powyższym terminie będzie traktowany jako akceptacja Layoutu.
 2. W przypadku zakwestionowania przez Wykonawcę Layoutu, Strony w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych w drodze negocjacji, uzgodnią treść oraz formę Reklamy. Nieosiągnięcie porozumienia traktuje się jako rezygnację Zleceniodawcy z przeprowadzenia Kampanii Reklamowej z zachowaniem przez Wykonawcę prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości.
 3. W świetle postanowień ustępów 1-2 powyżej, o ile co innego nie wynika z treści Umowy, Zleceniodawca zobowiązany jest doręczyć Wykonawcy Layout najpóźniej na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed rozpoczęciem Terminu Plakatowania.
 4. Niedoręczenie Layoutu zgodnie z powyższym terminem może spowodować opóźnienie w zamontowaniu Reklam oraz skrócenie okresu Ekspozycji, przy czym w takim przypadku Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zleceniodawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Kampanii Reklamowej w pełnej wysokości.
 5. Wykonawca może na wezwanie Zleceniodawcy zamontować Reklamę pomimo nieotrzymania Layoutu. Z uwagi na podwyższone ryzyko wystąpienia błędów w przypadku realizacji Kampanii Reklamowej bez uprzedniego terminowego dostarczenia Layoutu, Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż w takiej sytuacji wszelkie nieprawidłowości dotyczące montażu Reklamy, których nie da się usunąć przy wykorzystaniu istniejących Reklam Zapasowych, będą usuwane na koszt i ryzyko Zleceniodawcy.
 6. Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania Kampanii Reklamowej z jednoczesnym zachowaniem prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości, jeżeli:
  1. Reklama jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, uchybia godności człowieka lub może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji;
  2. Osoba Trzecia lub inny uprawniony do tego organ zgłosi na piśmie zastrzeżenia dotyczące treści Reklamy,
  3. instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy, w tym w szczególności Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy lub Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej zgłosi zastrzeżenia dotyczące Reklamy, lub
  4. z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Reklama jest niekompletna, a Wykonawca nie dysponuje Reklamami Zapasowymi umożliwiającymi przywrócenie Reklamy do prawidłowego stanu.
 7. Wstrzymanie Kampanii Reklamowej, o której mowa powyżej oznacza demontaż lub zaklejenie Reklamy innymi materiałami.
 8. Zawarcie Umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez Zleceniodawcę oświadczenia, iż przysługują mu wszelkie prawa do posługiwania się użytymi na potrzeby Kampanii Reklamowej utworami, informacjami, znakami towarowymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej, a także z wyrażeniem przez Zleceniodawcę nieograniczonej terytorialnie i czasowo zgody na posługiwanie się przez Wykonawcę zdjęciami Nośników Reklamowych, na których zainstalowane są Reklamy w celach marketingowych i auto-promocyjnych, w tym na wykorzystanie w celach marketingowych i auto-promocyjnych przez Wykonawcę wyników badań marketingowych dotyczących przeprowadzonych Kampanii Reklamowych, włącznie z podaniem do publicznej wiadomości danych określających liczbę i rodzaj Nośników Reklamowych, zasięg geograficzny Kampanii Reklamowych oraz Zleceniodawcę.
 9. Zleceniodawca zobowiązuje się, iż w przypadku skierowania wobec Wykonawcy przez jakąkolwiek Osobę Trzecią roszczenia lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy jakiegokolwiek innego postępowania związanego z treścią lub formą Layoutu lub Reklamy, Zleceniodawca zobowiązuje się w zakresie objętym tym postępowaniem każdorazowo zwolnić Wykonawcę z odpowiedzialności z tego tytułu w pełnej wysokości. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy w formie pisemnej o zgłoszonych roszczeniach lub wszczęcia postępowania w sprawie treści lub formy Reklamy.

 

Art. 4 Druk Reklam

 1. Zleceniodawca może zlecić Wykonawcy wykonanie druku Reklam, przy czym realizacja Kampanii Reklamowej na nośnikach CS i ML może odbyć się wyłącznie na podstawie Umowy z Drukiem.
 2. Warunki wykonania usługi druku Reklam zostaną wskazane w treści Umowy. W przypadku braku w Umowie informacji dotyczącej druku Reklam, uznaje się, iż za wykonanie druku Reklam odpowiada Zleceniodawca, chyba że Umowa dotyczy realizacji Kampanii Reklamowej na nośnikach CS i ML.
 3. W razie powierzenia przez Zleceniodawcę druku Reklam Wykonawcy Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy Materiały do Druku najpóźniej na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed rozpoczęciem Terminu Plakatowania.
 4. Niedoręczenie Materiałów do Druku zgodnie z powyższym terminem lub doręczenie Materiałów do Druku niezgodnych ze Specyfikacją Techniczną Materiałów może spowodować opóźnienie w zamontowaniu Reklam oraz skrócenie okresu Ekspozycji, przy czym w takim przypadku Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zleceniodawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Kampanii Reklamowej w pełnej wysokości.

 

Art. 5 Realizacja Ekspozycji

 1. Ekspozycja realizowana jest w oparciu o wskazany w Umowie Okres Rozliczeniowy Kampanii oraz Termin Plakatowania.
 2. Strony przyjmują, iż dla Kampanii Reklamowych miesięcznych oraz przypadających na pierwszą połowę miesiąca Kampanii Reklamowych półmiesięcznych, Okres Rozliczeniowy Kampanii rozpoczyna się pierwszego dnia danego miesiąca, przy czym dla Kampanii Reklamowych rozpoczynających się w drugiej połowie miesiąca, początek Okresu Rozliczeniowego Kampanii przypada na 16 (szesnasty) dzień danego miesiąca albo, w zakresie dotyczącym Kampanii Reklamowych przypadających w lutym, 15 (piętnasty) dzień.
 3. O ile co innego nie wynika z treści Umowy, Termin Plakatowania trwa 2 (dwa) Dni Robocze z uwzględnieniem sobót, przy czym w przypadku nośników typu: BB, BLW, CLP, CS, PB, BU. MK są to pierwsze 2 (dwa) Dni Robocze Okresu Rozliczeniowego Kampanii z uwzględnieniem sobót, w przypadku nośników typu: ML, SD, BB18, SS, LS, HS są to 2 (dwa) Dni Robocze poprzedzające Okres Rozliczeniowy Kampanii z uwzględnieniem sobót, przy czym w przypadku nośników typu MK, CLP, CS, BLW Termin Plakatowania będzie uwzględniał wytyczne przekazane Wykonawcy przez Metro Warszawskie oraz ZTM, w tym w szczególności w zakresie powodującym przesunięcie okresu Ekspozycji względem Okresu Rozliczeniowego Kampanii.
 4. O ile Zleceniodawca nie zawiadomi Wykonawcy najpóźniej w terminie do 2 (dwóch) Dni Roboczych od zakończenia Okresu Rozliczeniowego Kampanii o żądaniu demontażu Reklamy po zakończeniu Kampanii Reklamowej, Wykonawca będzie miał prawo do pozostawienia Reklam na Nośnikach Reklamowych.
 5. W razie złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej Wykonawca w ramach wynagrodzenia za Kampanię Reklamową dokona demontażu Reklamy w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od zakończenia Okresu Rozliczeniowego Kampanii.
 6. W przypadku Umowy bez Druku, Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć Reklamy do Magazynu w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych przed rozpoczęciem Terminu Plakatowania. Reklamy powinny być zgodne z Warunkami Technicznymi oraz powinny zostać dostarczone w ilości nie niższej niż:
  1. 120% liczby Nośników Reklamowych typu BB, SD, BB18, SS, LS, HS, przy wykorzystaniu których zgodnie ze Umową ma się odbyć Ekspozycja;
  2. 110% liczby Nośników Reklamowych typu CLP, MK, PB, przy wykorzystaniu których zgodnie ze Umową ma się odbyć Ekspozycja;
  3. 100% liczby Nośników Reklamowych typu BU, BLW, przy wykorzystaniu których zgodnie ze Umową ma się odbyć Ekspozycja;
 7. Jeżeli liczba zamówionych Nośników Reklamowych typu BB, SD, BB18, SS, LS, HS stanowi mniej niż 5 (pięć), a w przypadku Nośników Reklamowych typu CLP, MK, PB mniej niż 10 (dziesięć) sztuk, Zleceniodawca jest zobowiązany do dostarczenia co najmniej 1 (jednej) zapasowej Reklamy.
 8. W razie Umowy z Drukiem, ust. 6 i 7 powyżej stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Nośników Reklamowych typu CS i ML, Reklamy Zapasowe powinny obejmować 110% liczby Nośników Reklamowych typu CS, ML, przy wykorzystaniu których zgodnie z Umową ma się odbyć Ekspozycja, przy czym jeżeli liczba zamówionych Nośników Reklamowych typu CS, ML wynosi mniej niż 10 (dziesięć) sztuk, liczba Reklam Zapasowych powinna być nie niższa niż 1 (jeden). Zleceniodawca ma prawo rezygnacji z zamówienia Reklam Zapasowych w przypadku Umów z Drukiem, przy czym w takiej sytuacji Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż w razie wystąpienia jakichkolwiek usterek technicznych Reklam, w tym w szczególności uszkodzenia Reklamy, wszelkie koszty usuwania tych usterek, w tym koszty druku Reklam Zapasowych, będą obciążały Zleceniodawcę.
 9. Reklamy pod rygorem ich nieprzyjęcia powinny być oznaczone Numerem Umowy, nazwą Zleceniodawcy oraz nazwą motywu. Oznaczenia powinny być umieszczone w widocznym miejscu na liście przewozowym lub innym dokumencie dołączonym do przesyłki. Do Reklamy załączony powinien zostać Layout.
 10. Powołany w ust. 6 powyżej termin dostarczenia przez Zleceniodawcę Reklam może za zgodą Wykonawcy ulec skróceniu do 3 (trzech) Dni Roboczych w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: (i) złożenia Reklam zgodnie z Warunkami Technicznymi, (ii) oznaczenia zawierającej Reklamy przesyłki numerem Umowy, nazwą Zleceniodawcy i nazwą motywu/-ów w widocznym miejscu na liście przewozowym lub innym dokumencie dołączonym do przesyłki oraz (iii) dołączeniem do przesyłki Layoutu.
 11. Za dzień przyjęcia plakatów do Magazynu, Strony uznają dzień, w którym Reklamy zostały dostarczone do Magazynu, przy czym jeżeli dostawa nastąpiła po godzinie 10:00, Reklamy będą uznawane za doręczone następnego Dnia Roboczego.
 12. Niedoręczenie Reklam zgodnie powyższymi terminami lub we wskazanych ilościach może spowodować opóźnienie w zamontowaniu Reklam oraz skrócenie okresu Ekspozycji, przy czym w takim przypadku Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zleceniodawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Kampanii Reklamowej w pełnej wysokości.
 13. W razie doręczenia Reklam niespełniających Warunków Technicznych, tj. w szczególności Reklam, których gramatura jest niższa niż 115 gr/ m² lub wyższa niż 130 gr/ m², wykonanych na papierze innym niż greyback, bądź blueback lub w formacie nieodpowiadającym formatowi Nośnika Reklamowego, Wykonawca będzie miał prawo do nieprzeprowadzenia Kampanii Reklamowej, przy czym w takim przypadku Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zleceniodawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Kampanii Reklamowej w pełnej wysokości.
 14. Informacja o wykonaniu plakatowania oraz dokumentacja fotograficzna będące potwierdzeniem zamontowania Plakatów zostanie udostępniona Zleceniodawcy w formie cyfrowej na wskazany adres email lub na płyci CD w terminie 14dni roboczych od dnia rozpoczęcia ekspozycji. Nieodebrane przez Zleceniodawcę niewykorzystane Reklamy będą przez Wykonawcę utylizowane po upływie 7 (siedmiu) dni od zakończenia Okresu Rozliczeniowego Kampanii.
 15. Wykonawca ma prawo do powierzenia realizacji Umowy w całości lub części Podwykonawcom. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

 

Art. 6 Brak realizacji Ekspozycji z przyczyn niezależnych

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji Ekspozycji z przyczyn niezależnych, w tym w szczególności:
  1. uszkodzenia Reklam lub Nośników Reklamowych przez Osobę Trzecią;
  2. wykorzystania przez Wykonawcę wszystkich Reklam, w tym zapasowych dostarczonych przez Zleceniodawcę lub wydrukowanych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy;
  3. decyzji dysponentów nieruchomości, a także organów administracji rządowej lub samorządowej, w tym w szczególności zarządców dróg, urzędów właściwych dla spraw budowlanych oraz Metra Warszawskiego lub ZTM, dotyczących pośrednio lub bezpośrednio Nośników Reklamowych objętych zgodnie z Umową Ekspozycją w ramach Kampanii Reklamowej;
  4. zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację Umowy w całości lub w części, w tym w szczególności:
   1. spadku temperatury poniżej -5 stopni C na obszarze, na którym znajduje się Nośnik Reklamowy objęty zgodnie z Umową Ekspozycją w ramach Kampanii Reklamowej,
   2. prędkości wiatru powyżej 12m/s na obszarze, na którym znajduje się Nośnik Reklamowy objęty zgodnie z Umową Ekspozycją w ramach Kampanii Reklamowej, lub
 • silnych opadów deszczu lub śniegu na obszarze, na którym znajduje się Nośnik Reklamowy objęty zgodnie z Umową Ekspozycją w ramach Kampanii Reklamowej;
 1. zaistnienia przypadku siły wyższej uniemożliwiającego w całości lub w części realizację Umowy, w tym w szczególności stanu klęski żywiołowej, stanu wojny, stanu wyjątkowego, wypadków drogowych, strajków, akcji protestacyjnych, katastrof budowlanych, zamachów terrorystycznych, a także zamknięcia dostępu do określonych obszarów przez władze państwowe lub samorządowe.
 1. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę oraz przedstawi propozycję dotyczącą dalszego sposobu realizacji Umowy.
 2. W razie braku możliwości realizacji Ekspozycji z uwagi na wystąpienie przypadków, o których mowa w ust. 1 lit. c powyżej, Wykonawca, o ile to możliwe, zaproponuje Zleceniodawcy określone lokalizacje zastępcze. W razie braku odpowiedzi Zleceniodawcy w terminie 2 Dni Roboczych od otrzymania powyższej informacji, uważa się, iż Zleceniodawca przyjął propozycję Wykonawcy bez zastrzeżeń oraz w razie realizacji Ekspozycji zgodnie z powyższą propozycją Wykonawca będzie miał prawo do otrzymania wynagrodzenia w pełnej wysokości. W razie odrzucenia propozycji Wykonawcy lub niemożliwości zaproponowania lokalizacji zastępczych, okres Ekspozycji na Nośnikach Reklamowych, w stosunku do których zaistniały powołane powyżej okoliczności ulegnie odpowiedniemu skróceniu z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji danej Umowy.
 3. W razie braku możliwości realizacji Ekspozycji z uwagi na wystąpienie przypadków, o których mowa w ust. 1 lit. a-b oraz d-e, Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości.
 4. Jeżeli pomimo otrzymania od Wykonawcy informacji o wystąpieniu czynników niezależnych, o których mowa w ust. 1 lit. d powyżej, Zleceniodawca wezwie Wykonawcę do realizacji Umowy, Wykonawca wezwanie może podjąć z zastrzeżeniem, że wszelkie usterki zamontowanych w ramach Umowy Reklam będą usuwane na koszt i ryzyko Zleceniodawcy. Postanowień art. 7 ust. 3 nie stosuje się.

 

Art. 7 Reklamacje

 1. W trakcie Okresu Rozliczeniowego Kampanii Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania Nośników Reklamowych oraz Reklam w należytym stanie technicznym. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania usterek technicznych Nośników Reklamowych oraz Reklam w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od otrzymania od Zleceniodawcy stosownej reklamacji zawierającej wskazanie nieprawidłowości w zakresie realizacji Umowy, w tym w szczególności usterki Reklamy lub Nośnika, a także określenie Lokalizacji Nośnika Reklamowego oraz numeru Nośnika Reklamowego, a także – w zakresie dotyczącym usterek zgłaszanych po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego Kampanii – przedstawienie dokumentacji zdjęciowej, przy czym powyższy obowiązek Wykonawcy nie dotyczy usuwania usterek oświetlenia nośników BB.
 2. Usuwanie usterek Reklam będzie dokonywane poprzez wykorzystanie Reklam Zapasowych. W razie braku Reklam Zapasowych usterki nie będą usuwane.
 3. Na koszt Wykonawcy Usterki będą usuwane w ramach dostępnych Reklam Zapasowych na nie więcej niż 10% Nośników Reklamowych w przypadku nośników typu CLP, MK, CS, ML, PB oraz 20% Nośników Reklamowych w przypadku nośników typu BB, SD, BB18, SS, LS, HS. W pozostałym zakresie Usterki będą usuwane na koszt Zleceniodawcy.
 4. Za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek, wynagrodzenie Wykonawcy ulega pomniejszeniu o, odpowiednio 1/14 lub 1/30 kwoty wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Ekspozycji w danym Okresie Rozliczeniowym Kampanii na Nośniku Reklamowym, którego dotyczy zwłoka.
 5. Wszelkie reklamacje, w tym w zakresie usterek Nośników Reklamowych oraz Reklam, o których mowa powyżej powinny być zgłaszane niezwłocznie od chwili powzięcia wiadomości o okoliczności dającej podstawę do złożenia reklamacji, przy czym nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni po upływie Okresu Rozliczeniowego Kampanii. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów, reklamacja nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
 6. W razie uwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonej nieprawidłowości, chyba że Wykonawca ustali ze Zleceniodawcą, iż uwzględnienie reklamacji zostanie dokonane w innej formie.
 7. Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji.
 8. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zgodnie z treścią Umowy.

 

Art. 8 Płatności

 1. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty za Kampanię Reklamową w terminie oraz wysokości wskazanych w Umowie.
 2. Do wynagrodzenia Wykonawcy zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) obliczony według obowiązującej stawki. Wykonawca będzie wystawiał faktury obejmujące wynagrodzenie Wykonawcy oraz przesyłał je Zleceniodawcy. Faktury powinny zostać zapłacone przelewem bankowym w terminie i na rachunek wskazany na wystawionej fakturze.
 3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy pełną kwotą należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
 4. W razie niedotrzymania terminu płatności przez Zleceniodawcę, w tym w szczególności w razie nieuiszczenia przedpłaty Wykonawca będzie miał prawo do nierozpoczęcia lub wstrzymania realizacji Umowy, jak również zaklejenia Reklamy „na biało” z zachowaniem prawa Wykonawcy do żądania za Ekspozycję niezrealizowaną z tytułu wystąpienia powyższych okoliczności wynagrodzenia w pełnej wysokości oraz naliczenia odsetek ustawowych. W razie wznowienia Ekspozycji Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami ponownego druku oraz montażu Reklam.

 

Art. 9 Rozwiązanie umowy

 1. Do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Okresu Rozliczeniowego Kampanii każda ze Stron ma prawo w formie pisemnego oświadczenia odstąpić od Umowy w całości lub w części.
 2. Do pierwszego dnia montażu Reklam, Wykonawcy przysługuje również prawo odstąpienia bez prawa Zleceniodawcy do żądania z tego tytułu odszkodowania lub kary umownej, jeżeli Wykonawca poweźmie informację o niezrealizowanych i wymagalnych zobowiązaniach Zleceniodawcy w stosunku do Wykonawcy

 

Art. 10 Kary umowne

 1. W przypadku złożenia odstąpienia od Umowy Strona, której złożono oświadczenie o odstąpieniu ma prawo żądać od drugiej Strony zapłaty następujących kar umownych:
  1. kary umownej w kwocie odpowiadającej 95% wartości przewidzianego w Umowie wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu Ekspozycji Reklam, w stosunku do których odstąpiono od Umowy – w przypadku odstąpienia w okresie 30-01 dni przed danym Okresem Rozliczeniowym Kampanii;
  2. kary umownej w kwocie odpowiadającej 55% wartości przewidzianego w Umowie wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu Ekspozycji Reklam, w stosunku do których odstąpiono od Umowy – w przypadku odstąpienia w okresie 60-31 dni przed danym Okresem Rozliczeniowym Kampanii;
  3. kary umownej w kwocie odpowiadającej 35% wartości przewidzianego w Umowie wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu Ekspozycji Reklam, w stosunku do których odstąpiono od Umowy – w przypadku odstąpienia w okresie 61-90 dni przed danym Okresem Rozliczeniowym Kampanii;
  4. kary umownej w kwocie odpowiadającej 15% wartości przewidzianego w Umowie wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu Ekspozycji Reklam, w stosunku do których odstąpiono od Umowy – w przypadku odstąpienia w okresie 91 i więcej dni przed danym Okresem Rozliczeniowym Kampanii.
 2. Płatność kary umownej nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Stronę, w stosunku do której złożono oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej przez drugą Stronę.

 

Art. 11 Poufność

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych ustępów niniejszego Artykułu, Strony postanawiają, iż nie będą ujawniać osobom trzecim żadnych informacji związanych z zawarciem oraz wykonaniem Umowy oraz jakichkolwiek handlowych, technicznych lub organizacyjnych informacji o działalności handlowej drugiej Strony uzyskanych w związku z wykonaniem postanowień Umowy.
 2. Informacje poufne, o których mowa w powyższym ustępie mogą zostać ujawnione:
  1. w wykonaniu obowiązku nałożonego przez obowiązujące prawo,
  2. na podstawie zgody udzielonej przez drugą Stronę na piśmie, lub
  3. w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym, w którym uczestniczy Strona, jeżeli jest to wymagane przez organ prowadzący takie postępowanie.
 3. Obowiązek nieujawniania informacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie ma zastosowania do:
  1. informacji, które są powszechne dostępnie, przy czym ujawnienie tych informacji nie zostało spowodowane w wyniku naruszenia Umowy,
  2. ujawnienia informacji doradcom technicznym, finansowym lub podatkowym Stron, jeżeli doradcy są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej oraz postanawiają postępować zgodnie z warunkami zachowania poufności, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach.
 4. Obowiązek poufności wygasa w terminie 3 (trzech) lat od zakończenia Okresu Rozliczeniowego Kampanii.

 

Art. 12 Powiadomienia

 1. Wszelkie powiadomienia oraz inne zawiadomienia przekazywane przez Wykonawcę lub Zleceniodawcę w związku z realizacją Umowy powinny być sporządzone oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania danej Strony.
 2. O ile, co innego nie wynika z treści Ogólnych Warunków lub Umowy, powiadomienia oraz inne zawiadomienia powinny zostać doręczone drugiej Stronie w formie pisemnej osobiście lub za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w Umowie.

 

Art. 13 Postanowienia końcowe

 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie od Wykonawcy informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy czym powyższa zgoda dotyczy wszystkich udostępnionych przez Zleceniodawcę oznaczeń środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności adresów poczty elektronicznej.
 2. Przeniesienie praw lub obowiązków Zleceniodawcy wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.
 3. Zleceniodawca nie będzie dokonywał żadnych potrąceń swoich wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
 4. Wykonawca ma prawo dokonywania zmian Ogólnych Warunków. Ogólne Warunki w wersji zmienionej będą umieszczane na stronie internetowej pod adresem evotec.pl, przy czym o fakcie dokonania zmian Zleceniodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak pisemnego sprzeciwu Zleceniodawcy w zakresie dokonanych zmian uważa się za zaakceptowanie Ogólnych Warunków w nowym brzmieniu.
 5. Wszelkie spory związane ze Umową będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Wykonawcy.
 6. W razie różnic między treścią Ogólnych Warunków, a treścią Umowy rozstrzygające znaczenia mają postanowienia Umowy.
 7. Warunki Ogólne nie dotyczą kampanii reklamowych realizowanych na Nośnikach Reklamowych Infoscreen.
 8. Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku.

Ogólne warunki umów outsourcingowych

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!